Papillomavírus hím amygdala


Tudományos Diákköri Konferencia Az egyetlen átfogó orvostudományi folyóirat Romániában, amely anyanyelven való otthoni közlésre buzdítja a szakembereket. A romániai orvosok, kutatók, egyetemi oktatók legújabb szakmai eredményei mellett magyarországi vagy más országokban élő kollégák dolgozatait is közli. Nagy Örs Prof. Egyed Zsigmond Imre Prof. Kun Imre-Zoltán Dr. LĘrinczi Lilla Dr. Szatmári Szabolcs Prof.

Dr. Tuboly Gábor - Általános Orvostudományi Kar - Szegedi

Ezek tartalmáért és nyelvi helyességéért a szerkesztĘség nem vállal felelĘsséget. Útmutató a pontozó bizottság számára Pontozási rendszer: Szempont Adható pontszám 1. Bevezetés a tanulmány alapjául szolgáló tudományos kérdés világos megfogalmazása, a vizsgálat tárgyát képezĘ változók kiválasztása 2. Módszer a módszerek helyes megválasztása, leírásának pontossága, sokoldalúsága 3.

Eredmények, megbeszélés az eredmények ismertetése legyen pontos, világos, tárgyilagos és lényegretörĘ; a képi és a grafikus ábrázolás helyes használata, megfelelĘ statisztikai feldolgozás és használatának megindoklása 4. Következtetés a tanulmány tudományos üzenetének világos, tömör megfogalmazása, a bevezetésben felvetett tudományos kérdés megválaszolása 5.

ElĘadókészség, szemléltetés folyamatos, jól érthetĘ elĘadásmód, választékos beszédstílus; a formai kivitelezés gondossága, esztétikuma, a képi dokumentáció szemléltetĘen és tárgyilagosan követi az elĘadó mondanivalóját, nem a díszítĘ elemek a hangsúlyosak, hanem a tudományos tartalom dominál; kerülendĘk a túlzsúfolt ábrák, táblázatok közlése 6.

Tájékozottság, vitakészség az elĘadó a bevezetésben említi a az adott tudományterület aktuális irodalmi adatait, jártas a terület háttér-ismereteiben, melynek csak lényeges elemeit emeli ki; a kérdésekre jól válaszol bizonyítva papillomavírus hím amygdala tájékozottságát 7. Saját hozzájárulás a feltett tudományos kérdés eredetisége, az elĘadó egyéni papillomavírus hím amygdala a tudományos munka alapjául szolgáló módszerek kivitelezésében 8.

Tudományos nyelvezet a magyar orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti szaknyelv és a magyar nyelv helyes használata 9.

Semleges antagonizmus a kannabinoid 1 receptoron: az elhízás biztonságosabb kezelése

A kivonat tartalma és minĘsége a kivonat megfelel a formai követelményeknek, nyelvezete szabatos és a megfelelĘ tudományos stílusban íródott, tömör és lényegretörĘ, minden lényeges információt tartalmaz, amelyek az elĘadásban szerepelnek Összesen adható pontszám 90 Az elĘadások bemutatásának, akárcsak a poszter értékelésének idĘtartama 7 perc, amit 3 perc vitaidĘ követ; a bemutató idĘtartamának a.

Az idĘmérést az ülésvezetĘk végzik. Értékelés: 10 — legjobb, 1 — legrosszabb. Egyed Zsigmond Imre, egyetemi tanár Dr. Jung János, egyetemi tanár Dr. Pávai Zoltán, egyetemi tanár Dr. Lőrinczi Zoltán, egyetemi előadótanár Dr.

A krónikus mandulagyulladás következményei - mennyire veszélyes

Dénes Lóránd, egyetemi adjunktus Dr. Horváth Emőke, egyetemi adjunktus 1. Kulka Janina, egyetemi tanár, II. Patológiai Intézet, Dr. Járay Balázs, egyetemi adjunktus, II. Szász Attila Marcell, PhD. Patológiai Intézet Bevezetés: Az emlőrákos megbetegedés diagnosztikus algoritmusában a vékonytű aspirációs citológia FNAB alapvető szerepet tölt be. Utóbbi, 25 esetben FISH vizsgálat során is meghatározásra került. Konklúzió: Az emlőrák ellátásában az FNAB diagnosztikus és prognosztikus jelentőséggel bír, azonban a szisztémás onkológiai kezelés mérlegelése esetén hengerbiopszia vétele szükséges a válogatott esetekben.

Célkitűzés: Saját készítésű, multiblokk készítésére alkalmas berendezéssel létrehozott szöveti multiblokk tesztelése immunhisztokémiai reakciók elvégzése révén. Anyag és módszer: A módszer lényege egyetlen paraffin blokkban elhelyezni számos, azonos vagy különböző páciensektől származó kisméretű szövetmintát, ezáltal ezek metszete egyetlen fénymikroszkóp lemezen egyszerre vizsgálható. Elsőként hagyományos módon készült, paraffinba ágyazott szövetek metszése és hematoxilin- eozinnal való festése történik, így meghatározhatjuk a célterület pontos lokalizációját az eredeti szövetmintán belül.

papillomavírus hím amygdala

Ennek alapján azonos méretű szövethengerek kerülnek kiszúrásra, melyeket elhelyezünk egy előre elkészített speciális paraffin blokkban. Eredmények: Ezzel a technikával egy multiblokkon belül 24 szövethengert tudtunk elhelyezni és immunhisztokémiai eljárással vizsgálni, eközben nagymértékben csökkentve a feldolgozás során elhasznált immunsavók mennyiségét a hagyományos módszerhez képest.

Orvostudományi Értesítő - PDF Free Download

Következtetések: A papillomavírus hím amygdala készítésű berendezésünk ugyanolyan jónak bizonyult, mint a kereskedelmi forgalomban kapható berendezések. Bár a tissue array technika valamelyest meghosszabbítja a szövetfeldolgozás idejét, azonban töredékére csökkenti annak anyagfelhasználását, ezáltal jóval költséghatékonyabbá teszi a munkafolyamatot.

papillomavírus hím amygdala

Anyag és módszer: Longitudinális vizsgálatunkban és között diagnosztizált 12 Hirschsprung- kóros beteg anyagát tanulmányoztuk, összehasonlítva a szövettani vizsgálatok eredményét a sebészeti beavatkozások hatékonyságával.

Eredmények: Kazuisztikánkban 12 esetet találtunk, ahol a nemek szerinti megoszlás: 10 férfi és 2 nő; 1 újszülött, 2 csecsemő és 9 gyerek volt. A Hirschsprung kór diagnózist 12 esetből 9 esetben igazoltuk. A patológiás bélszakasz 2 esetben diffúz, 2 esetben recto-szigmoideális és 4 esetben rectális lokalizációjú volt.

papillomavírus hím amygdala

Hisztopatológiai szempontból 6 aganglionózisos, 1 hipoganglionózisos és 2 diffúz neuronális diszpláziás esetet találtunk, amelyet a minden esetben az elvégzett ganglionsejtimmunfenotipizálás erősített meg. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy azokban az esetekben, melyekben elkészült az intraoperativ fagyasztásos- szövettan a rezekciós széleken végső feldolgozáskor bizonyítottan jelen voltak a ganglionsejtek.

Nagy Péter, Egyetemi tanár, I.

Dr. Varga Zoltán cikkei

Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Bevezetés: Ha a hepatociták osztódását megakadályozzuk, a máj képes a progenitor patkányban ovális sejtnek nevezett sejtek részvételével regenerálódni. Az ovális sejtes regenerációt gyakran tanulmányozzák az acetaminofluorén AAF adagolás és parciális hepatektomia Ph kombinálásából álló ún. Az ovális sejtek proliferációjának szabályozásában fontos szerepet tulajdonítanak az Ito-sejtek parakrin hatásának.

Ennek a hatásnak egyik fontos szereplője az Ito-sejtek által termelt Stem Cell Factor, ami az ovális sejtek c-Kit receptorán hat. A közelmúltban ismerték fel, hogy a Glivec Imatinib nevű daganatok kezelésére használt gyógyszer hatékonyan gátolja a c-Kit receptor aktivitását, ezért vizsgáltuk meg, hogy befolyásolható-e az ovális sejtes májregeneráció Glivec-kel. Módszerek: Vizsgálatainkat F patkányokon végeztük. Az ovális sejteket OV-6, az Ito- sejteket dezmin ellenes antitestekkel végzett indirekt fluoreszcens immunhisztokémiai reakcióval jelöltük.

Az adatokat kétmintás t-próbával vetettük papillomavírus hím amygdala.

Dr. Tuboly Gábor - Általános Orvostudományi Kar - Szegedi ...

Következtetés: A várakozással ellentétben a Glivec szignifikánsan serkentette az ovális sejtes regenerációt.

A serkentés előidézésében szerepet játszhat az Ito-sejtek számának csökkenése. A témakör — Morfológia, Patomorfológia 5. Célkitűzés: Retrospektív vizsgálatunk célja a HIV fertőzéssel asszociált malignus lymphomák előfordulásának és szövettani jellegzetességeinek vizsgálata 5 éves lymphoma kazuisztika tükrében.

Orvostudományi Értesítő

Eredmények: A esetet felölelő kazuisztikából, 6 esetben találkozunk HIV fertőzés asszociálta non-Hodgkin lymphomával, amelyből 3 eset a fertőzés első klinikai megnyilvánulási formáját képezte, 3 esetben pedig a HIV szövődményeként jelentkezett. Következtetés: A magas malignitású nonHodgkin lymphomák bizonyos szövettani típusai gyakran HIV fertőzéssel társultak, felismerésük prognosztikus értékű, mivel kezelésükben fontos szerep jut a kemoterápia mellett az antiretrovirális terápiának is. A szerzett immunhiányos tünetegyüttessel AIDS-Acquired Immune Deficiency Syndrome szövődő malignus lymphomák a fertőzött betegek jelentős hányadánál a halál papillomavírus hím amygdala képezik.

A férfi: nő arány 1,14, az átlagéletkor 58, 63 év. Amikrovaszkularizáció és a mastocyták száma összefüggést mutat a blasztszaporulat mértékével. Az irodalmi in vitro vizsgálatok adatai szerint a májdaganatok száma és differenciáltsága fordított arányosságot mutat a Kupffer sejtek átlagos számával.

Human Papillomavirus (HPV) — Scientifically Accurate 3D Model

In vivo vizsgálataimban egészséges és indukált daganatos egérmodelleket tanulmányoztam. Célom volt egy olyan in vivo módszer kifejlesztése, melynek segítségével a daganatos állapot jól parametrizálható.

Radiofarmakonként Tcmel jelzett nanoalbumont használtam, amely humán szérum albuminból előállított nanorészecskét a reticuloendotheliális rendszer sejtjei, köztük a Kupffer sejtek fagocitálják.

Dr. Tuboly Gábor - Általános Orvostudományi Kar - Szegedi ...

A rekonstruált 3D aktivitás-eloszlások alapján elvégeztem a máj szegmentációját. A kapott térfogatokat a boncolás során nyert adatokkal validáltam.

A májban felhalmozódott radiofarmakonok aktivitáskoncentrációját a beadott aktivitással és az állat testtömegével normáltam. Az így kapott paramétert használtam papillomavírus hím amygdala a daganatok jellemzésére.

Eredményeim szerint a májban az aktivitáskoncentráció, és így a Kupffer sejtek száma korrelál a daganatos szövet méretével.

Eredményeimet jelenleg májdaganat elleni szerek terápiás effektivitásának in vivo tesztelésére használják 8. Pap Zsuzsanna, Adjunktus, MOGYE Anatómia és Fejlődéstani Tanszék Bevezető: Epidermális növekedési faktor crijevni paraziták kódja ljudi 1 EGFR egy tirozin kináz aktivitással rendelkező transzmembrán receptor, ami a humán embrióban fokozott sejtproliferációt okoz az endo- mezo- ektodermális eredetű sejtekben.

Célkitűzés: EGFR expresszió vizsgálata a magzati tápcsatorna egyes szakaszaiban és a húgyutakban. Anyag és módszer: a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Kórszövettani Laboratórium anyagából kiválasztott 4 magzat hetes boncolását követően, a formalinban rögzített és paraffinba ágyazott szövetek metszeteit vizsgáltuk hematoxilin-eozin festés és immunhisztokémiai módszerek segítségével EGFR clone Ab, Lab Vision.

Eredmények: A vizsgált magzatok vékony- és vastagbél falának hámsejtjeiben valamint az izomrétegben találtunk EGFR expressziót.

A krónikus mandulagyulladás következményei - mennyire veszélyes - Mandulagyulladás

A húgyvezeték és húgyhólyag esetében az urothelium és a simaizomszövet szintén EGFR 8 pozítiv volt. Következtetés: Eredményeink alátámsztják a szakirodalmi adatokat, amelyek szerint az EGFR-nek szerepe van a hám- és a simaizomszövet fejlődésében. Dank Magdolna, egyetemi docens, SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Célkitűzés:Az emlőrák napjainkban már igen eredményesen kezelhető, azonban a távoli áttétek megjelenésétől kezdve a betegség inkurábilisnak tekintendő.

Célunk a primer emlődaganatok vizsgálata, távoli áttéteikkel való összehasonlítása, a hpv testmosás túlélési mutatóinak vizsgálata az onkológiai kezelés tükrében. Módszerek: 18 SE II. A primer tumorok mellett összesen 61 távoli áttétét vizsgáltunk.

Eredmények: Az átlagéletkor diagnóziskor 59 év papillomavírus hím amygdala, a teljes túlélés átl.

papillomavírus hím amygdala

Az első távoli áttét megjelenéséig eltelt idő átl. A primer tumorok átl. A többi esetben az elsődleges tumor hormonreceptor pozitív volt, a metastasisok azonban már negatívnak bizonyultak. Összefoglalás: A hormonreceptor státusz tekintetében a metasztázisokban fenotípus váltás következhet be.