Ghebe gomba


Főleg en­nek alap­ján, va­la­mint a szak­iro­da­lom fel­hasz­ná­lá­sá­val igyek­szem kör­vo­na­laz­ni e vi­dék etnomikoló­giai tér­kép­ét.

A szak­iro­da­lom­ban alig esik szó a Mezőség gom­bás vo­nat­ko­zá­sa­i­ról, a gyűj­tö­getésről, az étkezésről szól­va se em­lí­tik a gom­bá­szást Kós Mezőség né­pi gom­ba­is­me­re­te át­lag kö­ze­li és jel­leg­ze­tes. Fal­vai közt vi­szony­lag ke­vés az olyan, ame­lyik a vál­to­za­tos, bőséges gom­ba­ter­més szá­má­ra kedvező ter­mé­sze­ti kö­rül­mé­nyek­kel ren­del­ke­zik, és sok az olyan, mely ha­tá­rá­ban erdő nincs, így csak a mezőn termő gom­bák jö­het­nek szá­mí­tás­ba ese­tük­ben.

Gyűrűs tuskógomba \u0026 Gumós tuskógomba - Honey fungus \u0026 Armillaria gallica

Mind­két cso­port it­te­ni fal­va­i­ban ghebe gomba ma­gyar né­pi gom­ba­is­me­ret a ma­gyar át­lag­hoz kö­zel áll, kis­sé át­lag alat­ti­nak mond­ha­tó, de ez nem je­len­ti azt, hogy hí­ján van sa­já­tos vo­ná­sok­nak. A töb­bi er­dé­lyi táj­egy­ség­hez vi­szo­nyít­va itt is­mert, pon­to­sab­ban szin­te csak itt is­mert a gom­bá­nak Krisz­tus ghebe gomba ván­dor­út­já­hoz kap­csolt ere­det­mon­dá­ja, il­let­ve an­nak tö­re­dé­ke, ma­rad­vá­nya.

A gom­ba ke­let­kezéséről ál­ta­lá­ban nem tud­nak a ma­gyar nyelv­­te­rü­let nagy ré­szén: az Is­ten ad­ta — mond­ják, s eset­leg azt is hoz­zá­te­szik, hogy nedvességből lesz.

Tel­jes vál­to­zat­nak tekinthető pél­dá­ul a következő al­föl­di Pest me­gye tör­té­net: A Sinai hegy­re ment Krisz­tus Urunk meg a Pé­ter, mert pré­di­kál­ni akart a Krisz­tus Urunk. És meg is tar­tot­ta. Azt mond­ta a Szent Pé­ter­nek: — Gye­re ve­lem, ne men­jek ma­gam!

Mi­kor in­dul­tak vol­na: — Uram, Teremtőm — azt mond­ja Pé­ter —, nem vi­szünk en­ni­va­lót? De Pé­ter tett a zse­bé­be. Gon­dol­ta, hogy majd Krisz­tus urunk után megy, és majd meg­eszi út­köz­ben. De Krisz­tus urunk tud­ta, hogy Pé­ter eszik a há­ta mö­gött, min­den fa­lat ke­nyér­nél szót in­té­zett a papillómák okai, kér­dést.

Egy ghebe gomba sem tu­dott le­nyel­ni, mert Krisz­tus szólt hoz­zá.

Gyűrűs tuskógomba

Mi­kor jöt­tek ha­za­fe­lé, már gom­bák ter­met­tek ab­ból a kenyérből. Mi­kor Pé­ter meg­lát­ta a gom­bá­kat, nem tud­ta, hogy mi az. Mi­kor jöt­tünk, nem lát­tam. Ta­lán csak a szom­szé­dos Aranyosszéken táj­egy­sé­ge­ink kö­zül ennyi­re je­len­ték­te­len a gom­ba áru­ként, pénz­for­rás­ként. In­kább csak a ci­gá­nyok árul­ják, s ré­gebb is a ma­gya­rok kö­zül — azt mond­ják — csak a na­gyon sze­gé­nyek vit­ték a pi­ac­ra el­ad­ni, Szamosújvárra, Ko­lozs­vár­ra pél­dá­ul.

hpv szemölcs a szájban

Ál­ta­lá­ban már a fa­lu­ban el­kelt az el­adó gom­ba, gyak­ran nem ghebe gomba pén­zért, de más éle­le­mért. Táj­egy­sé­ge­ink kö­zül csak a Mo­kány­ság­ban és Mold­va középső meg észa­ki ré­sze­in ha­son­ló­képp erős a ro­mán nyel­vi ha­tás a gom­ba­ne­vek­ben is.

Tartalomjegyzék

Né­mely gom­ba ne­vét több hely­ség­ben csak ro­má­nul is­me­rik: pizda ţigăncii,? Coprinus atramentarius, C. Több it­te­ni ma­gyar gom­ba­név va­ló­szí­nű­leg for­dí­tás ro­mán­ból, il­let­ve a ro­mán név töb­bé-ke­vés­bé ghebe gomba hang­zá­sú vál­to­za­ta ke­nyér­gom­ba, Russula cyanoxantha, R.

Tu­laj­don­kép­pen nem csu­pán a gom­ba­ne­vek­ben mu­tat­ko­zik a ro­mán ha­tás, de bi­zo­nyos ve­lük kap­cso­la­tos ki­fe­je­zé­sek­ben is. Már-már azt hit­tem, hogy nem jön elő a gom­ba­ki­rály el­ne­ve­zés e vidékről, az­tán még­is be­mond­ták, de na­gyon ro­má­nos, ma­gya­rul visszá­san hang­zó for­má­ban: Ke­ve­sen gom­bász­nak a fa­lu­ban, most annyit se, mint ré­gebb.

Nagy­apám volt a gom­bák­nak az ap­ja. So­kat járt, jól is­mer­te a gom­bá­kat. HE, Bot­há­za Bi­zo­nyos it­te­ni fel­hasz­ná­lá­si for­mái a gom­bá­nak tűz­gyúj­tás, gyó­gyí­tás, füs­tö­lés ki­vé­te­le­sek, rit­kák, csak egy-egy fa­lu­ban van­nak meg. Ez más táj­egy­sé­ge­ink ese­té­ben is ha­son­ló­képp szo­kott len­ni.

parazita schistosoma mansoni

Jel­leg­ze­tes­ség­nek szá­mít vi­szont az, hogy csak itt for­dul elő a ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten a pe­csét­vi­asz­gom­ba Ganoderma lucidum igény­be vé­te­le a né­pi gyó­gyí­tás­ban.

Gunda Bé­la a gom­bá­szás szó­cikk­ben a 10—15 gom­ba­faj­tát ismerő fa­lut jó át­lag­nak NL te­kin­ti. Sze­rin­tem a sok­fé­le gom­bá­ban gaz­dag fal­vak át­la­ga a ma­gyar­ság­nál 25—40 kö­rü­li. Sík­föl­di, erdő nél­kü­li fal­vak ese­té­ben 4—8 le­het az át­lag. Mezőségen össze­sen több mint 30 né­ven kb.

Rendszeres olvasók

Az erdős kör­nye­ze­tű fal­vak át­la­ga: 10—15 né­ven mint­egy 15—20 gom­ba­faj meg­ne­ve­zé­se. A csak me­zei gom­bá­szás­sal élő fal­vak­ban B eset, kö­zé­jük tar­to­zik pél­dá­ul Szék, no­ha van er­de­je ál­ta­lá­ban alig 4 gyermekek enterobiosisának gyógyszerei mint­egy 5—6-féle gom­bát tar­ta­nak szá­mon. A vizs­gált fal­vak kö­zül Ki­dé­nek a leg­jobb az át­la­ga.

A mezőségiével majd­nem azo­nos a hely­zet no­ha ne­vek­ben pél­dá­ul elég sok a kü­lönb­ség a szom­szé­dos Alsó-Fehérben és Aranyosszéken. A Szeben kör­nyé­ki ro­má­nok­nál 10—13 kö­rü­li­re be­csü­löm az át­la­got. A pon­to­sabb, meg­bíz­ha­tóbb össze­ha­son­lí­tás­hoz több s ala­po­sabb mun­ká­ra van szük­ség!

természetes tabletták férgek ellen

A szom­szé­dos Móc­vi­dék meg Mo­kány­ság ro­mán­jai úgy 15 ghebe gomba kb. A to­váb­bi­ak­ban vá­zo­lom a mezőségi hely­ze­tet, már­mint az ál­ta­lá­ban is­mert, úgy­mond köz­ked­velt cent­rá­lisva­la­mint a ke­vés­bé is­mert és hasz­nált pe­ri­fé­ri­á­lis gom­bá­kat illetően Ki­csi A leg­több cent­rá­lis gom­ba a fel­mért fal­vak kö­zül Ki­dén ghebe gomba 12, a leg­ke­ve­sebb Szé­ken: 3, a leg­több pe­ri­fé­ri­á­lis gom­ba pe­dig Magyarszováton: 6.

Azo­no­sí­tat­lan gom­ba­ne­vek is adód­tak te­rep­mun­kám so­rán: pirosgomba Magyarszováttö­vis­gom­ba Bot­há­za. Nem tel­jes mér­ték­ben meg­bíz­ha­tó azo­no­sí­tá­sok­kal ugyan­csak kel­lett szá­mol­nom: nyúlfülgomba, Laetiporus sulphureus, póc Pleurotas ostreatuspizda ţigăncii,? Ugyan­csak azo­no­sí­tat­lan ghebe gomba más ál­tal jel­zett kis­asszony­gom­ba.

A ma­gya­rok ál­tal is is­mert, em­lí­tett mezőségi ro­mán né­pi gom­ba­ne­ve­ket ugyan­csak lejegyez­tem: be­šică de cal Bovista, Lycoperdonbureţi ghebe gomba rouă, Ma­rasmius oreadesciupercă, ciupercă de câmp Aga­ri­cus campestergălbiori Cantharellus a papilloma szakaszaighebe Armillaria melleahiribă Boletus edulis, B. Leg­is­mer­tebb Mezőségen a csi­per­ke, alá­húz­za ezt egy ka­lap­fé­le it­te­ni el­ne­ve­zé­se is: csi­per­ke­ka­lap Ko­csis A ma­gyar nyelv­te­rü­let leg­na­gyobb ré­szén, ha gom­bá­ra gon­dol­nak az em­be­rek, elsősorban a ré­ti vagy ter­mesz­tett csi­per­ke jut eszük­be.

Ál­ta­lá­ban nem is­me­rik a fán termő ehető gom­bák egyi­két sem. Ki­vé­te­le­sen tud­nak a pócról, szemölcsök maszturbálhatók a ké­sei las­ka­gom­bá­ról Pleurotus ostreatusmeg a szépasszonykalánról Ganoderma lucidumnyúlfülgombáról Laetiporus sulphureus. Az a vé­le­ke­dés sem rit­ka pél­dá­ul Szé­ken s Magyarszováton, hogy: Er­dei gom­bát egyet se is­me­rek KS, Magyarszovát A föld­mű­ve­lés, ál­lat­tar­tás mel­lett nincs, il­let­ve alig jut idő a gom­bá­szás­ra, ezért is mond­ják, hogy több­nyi­re a gyer­me­kek és az öre­gek gom­bász­nak, rit­kán má­sok is, nők s fér­fi­ak egy­aránt.

Van csa­lád, ahol in­kább a fér­fi, van, ahol in­kább a nő megy gom­bász­ni. A fog­lal­ko­zást illetően a pász­to­rok­ról mond­ják, hogy töb­bet gom­bász­nak, de ha rá­kér­dez­tem, hogy ki jár leg­több­ször gom­bász­ni, a vá­lasz az volt, hogy va­la­me­lyik idős asszony vagy fér­fi, aki nem volt pász­tor az ese­tek egyi­ké­ben sem