Ami a csírarák. Szezonja van – Együnk spárgát!


Somogyi Néplap, 1954. október (11. évfolyam, 232-258. szám)

Somogyi Néplap, Kolbay Károly előadása Folytatás az 1. Vetés után alkalmazzuk a arra, hogy a talajt kellő szikkadt állapotban hengerezzük, ha ezt nem tudjuk biztosítani, úgy in­kább hagyjuk el a gyűrűshenger gyűrűs hengert, fektessünk súlyt használatát. A vetés Kiváló fajta: a somogyi tarbúza Rendelet a kenyérgabonatermesztés növeléséről szóló minisztertanácsi határozat végrehajtásáról Először is a vetőmag megválasz­tásáról beszélt Kolbay elvtárs.

Is­mertette a Bánkuti-búzát, mint a belterjes viszonyokat kedvelő faj­tát, valamint- a külterjes Fleis- mann-búza termesztését. Az el­múlt év tapasztalatai szerint, ahol megdőléstől kell félni, ott lehető­leg a bánkutit termesszék, tehát kultúráltabb körülmények között, míg a mostohább körülmények között a külterjes Fleismann-búza ad több termést. Itt Somogybán van egy jófajta tarbúza, amely kiváló tulaj­donságokkal rendelkezik.

Kis­sé korábban érik, szára nem dől meg, nem pereg a szem, s így kiválóan lehet kombájn­nal, aratógéppel aratni.

Kerüljük el a csírák fogyasztását!

Érdemes lenne felkutatni e fajtát és továbbtermesztését fokozni. Ami a vetés idejét illeti, Kolbay elvtárs úgy határozta meg, hogy ne korai vetésről, hanem idejeko­rán végzett vetésről beszéljünk.

A búza, de különösen rozsvetés ideje éppen most van napjaink­ban, s a lehető legrövidebb időn belül el kell végeznünk a vetést. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy magtakarás után is végez­zünk gyűrűshengerezést.

  1. Turizmus Online - Most a csírára terelődött a gyanú
  2. Antibiotikus férgek
  3. Zöldség-gyümölcs A csírák áldásos hatása ősidők óta jól ismert.

A vetés mélységéről szólva, Somogybán 5 cm-nél, különösen homokon, nem tanácsolja mélyebbre vetni a magot Kolbay elvtárs. Kairó TASZSZAz egyiptomi sajtó figyelmének középpontjában a Szuezi-csatomaövezetről szóló egyez­mény -október re várt aláírásának előestéjén kitört angol—egyiptomi nézeteltérések állnak.

EHEC: Csírák okozzák a hamenésjárványt vagy biogáz üzemek a felelősök?

A kormányhoz közelálló »Al-Gum- hurjja« című lap jelentése szerint a A vetéssel sietnünk kell most már, mert gyakran egy nap dönti el, hogy lesz-e fekete rozsda vagy sem. Az idén ko­rán ki tudjuk keleszteni veté­sünket, el tudjuk kerülni a rozsdát. A vetőmag mennyiségénél a hoz­záértő ember nem a súlyt, hanem az életre való csirák számát méri.

Súlyszerint legfeljebb elszámolni kell a vetőmagot. A mennyiséget meghatározni a csiraképesség sze­rint kell. Szabály országszerte, hogy kedvező körülmények között kétmillióötszáz-hartszázezíer csirá­ra van szükség ami a csírarák. Minél később vetünk, annál több­re van szükség. A vetési időszak végefelé 3 millióra, rossz vetőágy esetén ami a csírarák millió ezer csirára van szükség.

A vetőmag mérése azonban nem lehet sablonos, a mennyiség mértéke az legyen, hogy a vetőmag hány százaléka igazán életképes. Ezzel Kolbay elvtárs a legfonto­sabb agrotechnikai kérdések is­mertetését befejezte, s majd a vi­tában tért ki azokra a kérdések­re, amelyekkel előadásában nem hpv megrepedt a bőr, mint pl.

Oroszország betiltotta az EU-államokból származó zöldségimportot Az alsó-szászországi Hannoverben tartott rendkívüli sajtóértekezleten a tartományi mezőgazdasági miniszter közölte: a legújabb vizsgálatok szerint a fertőzést Uelzen városának egyik mezőgazdasági üzeméből több tartományba is szállított csírafajták okozhatják. Közben Németországban a hasmenésjárvány halálos áldozatainak száma re emelkedett.

Legközelebbi számunkban be­számolunk a vitáról, s egy­ben felhívjuk megyénk dol­gozó parasztjait, mezőgazda- sági szakembereit, lapunkon keresztül szóljanak hozzá Kolbay elvtárs előadásához. A lapok szerint a nézeteltérések kiküszöbölése és az egyezmény alá­írása az angol kormány válaszától függ.

gyógyítja a parazita férgeket kutya szemhéj papilloma

Tito, Jugo­szlávia elnöke október én fogadta V. Vaikovot, a Szovjetunió bel­grádi nagykövetét.

A kijuttatásról

A beszélgetés 30 percig tartott. Edouard Dala- dier a radikális párt Hautes-Pyré- néés-megyei szervezetének értekez­letén mondott beszédében óva intet­te Németország felfegyverzésének híveit attól a veszélytől, amellyel a fegyverkezési verseny járhat. Sík- raszállt olyan nemzetközi tárgyalá­sok mellett, amelyek, biztosíthatnák a Kelet és a Nyugat békés egymás­melleit élését. Állást foglalt a Szov­jetunióval való.

Kínai nacionalista repülőgépek támadása a kínai tengermenti tartományok ellen Peking Uj Kína. Október 4.

Minden, amit a lisztekről érdemes tudni 1.rész

A bonni kancellá­ri hivatal közlése szerint Aden­auer október án négynapos tartózkodásra Párizsba utazik. Adenauer október án Mendes- France miniszterelnökkel a Saar- kérdésről és október én a há­rom nyugati hatalom képviselői­vel a nyugatnémetországi meg­szállási statútum hatálytalanításá­ról tanácskozik majd. A bonni kancellár október én részt vesz az újabb kilenchatalmi értekezle­ten. Taivan lakosait kényszermunkára hajtják Peking Uj Kína.

húgycső szemölcsök férfiaknál hogyan működnek a nemi szemölcsök

Taivaiii sajtó­jelentések szerint a déltaivani Taj- nan megye ezer lakosának több mint felét arra kényszerítik, hogy ez év júliusától jövő év júniusáig min­den fizetés nélkül. Ugyanebben az időszakban a kö- zéptaivani Nantou szoptatás közben távolítsa el a férgeket hatóságai ami a csírarák parasztot hajtanak erőszak­kal ingyenes kényszermunkára.

A Ma­gyar Közlöny Eszerint október től a termelők ár­pa- és zabbeadási hátraléku­kat és még fennálló kukorica­beadási kötelezettségüket min­den megkötés nélkül, kenyér- gabonával teljesíthetik. Kenyérgabonával rendezhetik a gépállomásnak járó talajmunka- díj-taítozásukát és állami ter- ménykölcsönüket is. Egy mázsa árpának, zabnak vagy májusi morzsolt kukoricának 85 kiló bú­za, illetve 94 kiló rozs felel meg.

A SAATEN-UNION hibridkalászos-ajánlata 2020-ban (VIDEÓ!)

Annak a termelőnek, aki január 1 ami a csírarák jövő évi beadási MTI A legújabb szovjetdunai megállapodások élénken foglalkoztat­ják a kapitalista országok- sajtóját. Simon Michau, az »AFP« wash­ingtoni tudósítója írja: hpv herpeszvírus ikínai- szovjet tárgyalások befejeztével, Pe­kingiben kiadott közös nyilatkozat és közlemény a kommunista Kína és a Szovjetunió közötti szövetség szilárd­ságát és tartósságát bizonyítja.

A »Reuter« hírügynökség kom­mentárjában rámutat. Nuschke felszólította e pártok vezetőit, hogy vizsgálják meg és a népek érdekében támogassák az európai kollektív biztonság meg­teremtését célzó terveket.

Terrortámadás Nizzában - összehívták a válságstábot

Ez év október től a beadási kötelezettségen felül állami szabadfelvásárlási áron át­adott minden mázsa kenyér- gabona után a termelők ré- ' szére 20 kiló korpát kell jut­tatni, mázsánként forin­tért.

A korpát a kenyérgabona átadá­sától számított 10 napon bélül ad­ják ki. A kenyérgabona után járó kor­pát, a közellátási őrlést végző mal­mok, a cseretelepek, a megyei ter­ményforgalmi vállalatok telepei és a földművesszövetkezetek mérik ki ami a csírarák termelőknek.

A kedd reggeli angol lapok közül többen foglalkoznak a közös szovjet­kínai közleménnyel. A »Times« ar­ra figyelmeztet, hogy »a nyugati ha­talmaik ne ringassák magúkat sem­miféle illúzióba a szövetség tartós­ságával kapcsolatban«.

dysbiosis krónikus fáradtság paraziták remélem

Berlin MTI. A Német Kom­munista Párt elnökségének tit­kársága hétfőn beadványt intézett a kárlsruhei szövetségi alkot­mányjogi bíróság első számú ta­nácsához.

Visszaút a rák halálos ítéletéből - Éva Szentesi - TEDxDanubia

A beadvány, amelyet Max Reimann pártelnök írt alá,' javasolja, hogy az alkotmányjogi bíróság szüntesse meg a Német Kommunista Párt ellen folytatott, a párt betiltására irányúló eljá­rást. Angol-egyiptomi nézeteltérések a Szuezi-csatornaövezettel kapcsolatos tárgyalásokon A.

Az idő forgandósága elso­dorta »Keethel« várost, azaz csak magát a várost s a jobbágyságot és a földesuraságokat. A berekből, ahol csak nád s káka termett, virágzó mezőt varázsolt az ember; a víz-borította láptenger helyén jól megépített pá­lyán vidáman zakatol a vonat s a Baglyashegy lábánál, a virágzó sző­lőskertek alatt ma is ott élnek az ősi város jobbágyainak unokái, a szabad nép dolgos, szorgalmas fiai: munkások, parasztok, értelmiségiek.

Alig veze­tett győzelemre harcuk, melyet a ter­mészet erői ellen folytattak, máris megjelent a földesúr a Rupolújvári- család egyik sarjának személyében, hogy a nép munkájának gyümölcsét megtizedelje.